Uppsägning

Uppsägningstiden för lägenhet är tre hela kalendermånader och räknas från månadsskiftet närmast efter uppsägningsdagen (räknas från och med kommande månadsskifte).

En uppsägning vill vi ha med underskrift av avtalsinnehavaren. Uppsägningen kan göras genom personligt besök hos vår Kundservice, genom den uppsägningsblankett som finns för nedladdning på vår hemsida eller via mail innehållande personnummer och mailadress som vi kan verifiera via mina sidor. Uppsägningen mailas till info@umluspen.storuman.se

Dödsbo till avliden kund har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet.

Vid flytt till äldreboende inom Storuman kommun finns rätten att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Alla eventuella sidoavtal, så som garage eller parkeringsplats, sägs automatiskt upp till samma datum som lägenheten vid flytt till annat bostadsområde.

När vi fått in en uppsägning så börjar vi direkt att jobba med att hyra ut lägenheten till annan. Därför finns det mycket små möjligheter till att kunna ångra en uppsägning och det är inte heller någon rättighet.

Efter uppsägning är avtalsinnehavaren skyldig att vara behjälplig med visning av lägenheten