Policy för boende parkering

Inledning

Enligt vår policy är hyresgäst eller annan boende som disponerar bil, skyldig att teckna någon form av parkeringskontrakt (garageplats eller öppen p-plats). Parkering på fastighetens övriga ytor är inte tillåten och om så sker kommer tredubbel avgift att tas ut.

Fastighets AB Umluspen har som mål att samtliga lägenhetshyresgäster ska ha möjlighet att hyra en ordinarie bilplats på den gård man bor, alternativt intilliggande gård.
Andraplats och extraparkeringsplatser delas ut i den mån det finns ledigt, så nära bostaden som möjligt.

Andrahandsuthyrning av någon av de platser man hyr är inte tillåtet och om man efter varning inte vidtagit rättelse har man förbrukat rätten till parkeringsplatsen.

Är du intresserad att hyra en plats behöver du först registrera dig som intressent. Det gör du via ”Mina sidor” på www.umluspen.se. Endast befintliga kontraktsinnehavare kan registrera sig för en ordinarie bilplats.

Det är viktigt att du kontrollerar att vi alltid har en korrekta kontaktuppgifter som vi kan nå dig på, annars riskerar du att missa viktig kommunikation från oss.

Fördelning av bilplatser

Som hyresgäst får du hyra totalt två ordinarie bilplatser, varav en får vara skärmtak eller garage.

Fördelning av köplatser sker utifrån Fastighet AB Umluspens digitala kösystem. En ledig bilplats erbjuds i turordning. Om sökande avböjer eller inte besvarar frågan erbjuds platsen till nästa i kön innan platsen avslutningsvis erbjuds som extraplats.

Om inte alla platser kan hyras ut som ordinarie, kan en extraplats upplåtas till en sökande. För att en boende skall få sin ordinarie plats på samma gård som bostaden skrivs avtalen med extraplatserna endast månadsvis och med en månads uppsägningstid, d.v.s. de boendes förstaplats har förtur före annans andraplats.
Uppsägning av extraplatser sker enligt principen sist in – först ut.

En hyresgäst kan inte hyra mer än en plats med tak samtidigt, dvs hyr man ett garage får man samtidigt inte hyra en carport.

Är du inte hyresgäst hos oss kan vi endast erbjuda lediga parkeringsplatser i mån av plats, s.k. extraplats. Avtalet skrivs månadsvis och med en månads uppsägningstid, d.v.s. de boendes förstaplats och andraplats har förtur före de som inte är hyresgäster.

Regler Parkeringsplats

På parkeringsplatsen får endast parkeras bil som är besiktad, försäkrad samt i körbart skick.

På parkeringsplatsen får endast parkeras bil som ryms innanför de markerade linjerna.

Elbilar få inte laddas i motorvärmaruttag utan hänvisas till angiven laddplats.

Hyresgästen får inte överlåta nyttjanderätten till parkeringsplatsen till annan.

Hyresgäst är skyldig att på uppmaning flytta sin bil för att möjliggöra snöröjning och sandning med maskin.

Du som har hyreskontraktet på parkeringsplatsen ska också vara den som bor i lägenheten och du ska vara folkbokförd på adressen.

Hyresgästen får inte koppla förbi den timer som finns installerad.

Elsladden får endast finnas på plats när den är inkopplad mellan stolpe och bil. Övrig tid ska alltid elsladden vara bortkopplad från elstolpen. Att låta elsladden vara kopplad till elstolpen utan att vara kopplad till bil är förbjudet. Orsaken till detta är de risker som det innebär för andra, främst då barn.

Regler Garage

I garaget får endast fordon förvaras permanent som är registrerade på hyresgästen eller person sammanboende med hyresgästen.

Hyresgästen får inte överlåta nyttjanderätten till garaget till annan.

Garaget får inte användas enbart som förråd, det måste finnas plats för fordon.

Garaget får inte användas som verkstad, endast för löpande underhåll av fordon som ägs av hyresgästen och dennes sammanboende.

I garaget får inga farliga ämnen, som exempelvis bensin eller andra lättantändliga eller explosiva ämnen förvaras, förutom i fordonets avsedda bensintank, eller i fordonet placerad reserv bensindunk om max 25 liter.

Elektriska apparater får inte vara kontinuerligt anslutna i garaget.

Hyresgästen får inte koppla förbi den timer som finns installerad. Inte heller göra egna elektriska installationer utan Fastighetsbolagets godkännande.

Hyresgästen ansvarar för snöskottning de närmaste 50 cm framför garageport.

Garaget får inte byggas om eller förändras på något sätt.

Elbilar få inte laddas i motorvärmaruttag utan hänvisas till angiven laddplats.

Moms på bilplatser

Enligt Mervärdesskattelagen är vi som företag skyldiga att lägga på moms (25 procent) för uthyrning av bilplatser om inte bilplatsavtalet är knutet till ett bostadsavtal.

Du kommer att behöva betala moms vid dessa tillfällen:

  • Om du inte har ett bostadskontrakt hos oss.

Uppsägning

Om du ska flytta från området och hyr en bilplats kommer den att sägas upp automatiskt i samband med uppsägning av lägenheten.

3 månaders uppsägningstid gäller och din uppsägning behöver vi få in skriftligen via mail eller post.


Om hyresgäst inte följer de regler som gäller för hyra av bilplats kan Fastighets AB Umluspen komma att kräva rättelse. Om hyresgästen efter varning inte vidtagit rättelse har de förbrukat rätten till parkeringsplatsen och bilplatsen kan sägas upp.