Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, vilket innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks och kraven på oss som företag skärps.

Som hyresgäst behöver du inte göra något med anledning av den nya lagstiftningen – men avsätt gärna en stund och läs mer här om Fastighets AB Umluspens behandling av personuppgifter på www.umluspen.se under menyn GDPR

När du hyr lägenhet av Fastighets AB Umluspen, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation SABO.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress.

När behandlas mina personuppgifter? Hos Fastighets AB Umluspen registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande, när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet/parkeringsplats/förråd/lokal. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

Här kan du ta del av ett dokument som beskriver alla rubriker ovan (exklusive elektroniska nyckelbrickor). (PDF-391Kb)

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Fastighets AB Umluspen AB, Järnvägsgatan 30 A, 923 31 Storuman, org.nr 556137-4447.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer. Om du vill kan du använda vår mall för begäran av registerutdrag - den finner du här

Begäran skickas till Fastighets AB Umluspen AB, Järnvägsgatan 30 A, 923 31 Storuman eller via e-post.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Fastighets AB Umluspen via brev, e-post. eller telefon 0951-141 70. Har du klagomål på Fastighets AB Umluspen angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen

Fastighets AB Umluspen är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Fastighets AB Umluspen ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med

Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Fastighets AB Umluspen, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.

*General Data Protection Regulation
Uppdaterad 2018-05-23