Policy arbetsplatsparkering

Policy för nyttjande av arbetsplatsparkeringar vid Storumans Kommun

Vi erbjuder parkeringsplatser vid de flesta kommunala arbetsplatserna, samt vid de kontors- & arbetslokaler Fastighetsbolaget äger och förvaltar i kommunen.

Är du intresserad att hyra en plats behöver du först registrera dig som intressent. Det gör du via Mina sidor på www.umluspen.se

Det är viktigt att du kontrollerar att vi alltid har en korrekt e-postadress vi kan nå dig på, annars riskerar du att missa viktig kommunikation från oss.

Inledning

Vid intresseanmälan blir du uppmanad att ange din arbetsgivare, vilket avtal du önskar, när du önskar börja hyra din parkering.

Har vi ingen parkeringsplats ledig på den arbetsplats du önskar parkera vid, kan du istället ställa dig i kö med prenumeration. Du får då ett mail så snart en parkeringsplats blir ledig på det valda området.

På många av våra parkeringar är det "först till kvarn" som gäller, vi kallar det ”P-direkt”. Det betyder att den som anmäler sitt intresse först har första tjing oavsett kötid. Vid våra mest attraktiva parkeringar tillämpas däremot ordinarie kösystem.

Andrahandsuthyrning av någon av de platser man hyr är inte tillåtet och om man efter varning inte vidtagit rättelse, har man förbrukat rätten till parkeringsplatsen.

Fördelning av bilplatser

Fördelning av köplatser sker utifrån Fastighet AB Umluspens digitala kösystem. En ledig bilplats erbjuds i turordning, i första hand till den med mest köpoäng. Om sökande avböjer eller inte besvarar frågan erbjuds platsen till nästa i turordning.

Fördelning sker i möjligaste mån till de som vill hyra parkering i anslutning till arbetsplatsen. Är du inte anställd vid arbetsplatsen kan vi endast erbjuda lediga parkeringsplatser i mån av plats, sk extraplats. Avtalet skrivs månadsvis och med en månads uppsägningstid, d.v.s. de anställdas förstaplats har förtur före de som inte är anställda vid arbetsplatsen.

Regler Parkeringsplats

På parkeringsplatsen får endast parkeras bil som är besiktad, försäkrad samt i körbart skick.

På parkeringsplatsen får endast parkeras bil som ryms innanför de markerade linjerna.

Hyresgästen får ej överlåta nyttjanderätten till parkeringsplatsen till annan.

Hyresgästen får inte koppla förbi den timer som finns installerad.

Elbilar få ej laddas i motorvärmaruttag utan hänvisas till angiven laddplats.

Hyresgäst är skyldig att på uppmaning flytta sin bil för att möjliggöra snöröjning och sandning med maskin.

Elsladden får endast finnas på plats när den är inkopplad mellan stolpe och bil. Övrig tid ska alltid elsladden vara bortkopplad från elstolpen. Att låta elsladden vara kopplad till elstolpen utan att vara kopplad till bil är förbjudet. Orsaken till detta är de risker som det innebär för andra, främst då barn.

Uppsägning

Uppsägningstiden är olika beroende på vilken avtalstyp du har, men minst 3 månader. Om du ska byta jobb eller går i pension och hyr en bilplats vid din arbetsplats behöver vi få in uppsägning minst 3 månader innan. Du kan dock ta med ditt avtal till nästa arbetsplats så länge du har samma arbetsgivare. Din uppsägning behöver vi få in skriftligen via mail eller post.


Om hyresgäst inte följer de regler som gäller för hyra av bilplats kan Fastighets AB Umluspen komma att kräva rättelse. Om du som hyresgäst efter varning inte vidtagit rättelse har du förbrukat rätten till parkeringsplatsen och bilplatsen kan sägas upp.